Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Általános Szerződési Feltételek

Hatályban lévő dokumentum száma: 104/2012

Balance Universal Kft. a Scandinavian Education Agency és StudyGuide (továbbiakban: SCEDA és StudyGuide) kizárólagos tulajdonosa.

A SCEDA, SCEDA Plus!, SCEDA DatabaseTM és egyéb SCEDA és StudyGuide logo-k a Balance Universal Kft. tulajdonát képezik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A SCEDA és StudyGuide fenntartja magának a jogot, hogy a jelen jogi nyilatkozatot és szerződési feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A jelentős változásokról a SCEDA és StudyGuide informálhatja a már meglévő ügyfeleit.

Mindenki, aki igénybe veszi a cég szolgáltatásait, saját felelősségre teszi azt, jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum maradéktalan elfogadásával.

1.A honlap használatára vonatkozó szabályok

1.1 Honlapjaink (aloldalakat is beleértve) és szolgáltatásaink használatával egy időben a felhasználó / ügyfél / látogató az alábbi szabályokat is feltétel nélkül elfogadja, és maradéktalanul betartja.

1.2 A www.sceda.eu, www.studyguide.eu honlapok és az aloldalak tartalmáról:

A weboldalakon található valamennyi információ és leírás valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete (beleértve a SCEDA és StudyGuide logokat is) a Balance Universal Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogvédelem alá esik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése valamint tárolása a tulajdonos SCEDA és StudyGuide előzetes hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után!

A SCEDA és StudyGuide semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő honlap illetve az azon található közvetlen linkek által elért egyéb más honlapok pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan. A weblap, illetve az ott megtalálható információk, vagy más egyéb írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, hiányosságból, félreérhetőségéből esetleges üzemzavarából eredő mindennemű károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a SCEDA és StudyGuide nem vállal.

2. SCEDA és StudyGuide

A Scnadinavian Education Agency dániai felsőoktatási intézmények képviseletét látja el, míg a StudyGuide más európai országok egyes intézményeinek képviseletét látja el Magyarországon. A szerződött partnerintézmények felsorolása itt érhető el. Ezen intézmények mindegyike angol nyelven is tanulható programokat kínál, a legtöbb esetben tandíjmentesen. A felvételihez szükséges végzettségek és nyelvi ismeretek minden szak esetében megtalálhatóak az adott egyetem hivatalos honlapján. Minden esetben ez a mérvadó.

Személyes-, telefonos- és internetes tanácsadást nyújt az érdeklődőknek az intézményekkel, szakokkal, egyetemi városokkal és az integrációval kapcsolatban ügyfelei számára az egész felvételi folyamat alatt. A konzultációt előzetes időpont egyeztetés után lehet igénybe venni. Minden jelentkező, aki befizeti a 10.000 (tízezer) Forintos kauciót a Balance Universal Kft. számlájára, SCEDA és StudyGuide-ügyféllé válik, annak közvetítésével jelentkezik dániai felsőoktatásba (a kaucióról részletesen lejjebb, a 2.1.1.3-as pontban) (ügyfél, továbbiakban jelentkező).

A SCEDA és StudyGuide vállalja, hogy a közvetítésével dániai felsőoktatási intézményekbe jelentkezni vágyó, Dániában elfogadott nemzetközi nyelvvizsgával még nem rendelkező ügyfelek számára  lehetőséget és helyet biztosít, hogy a felvételhez elengedhetetlen nyelvi tesztet tegyenek, amennyiben a megjelölni kívánt intézmények valamelyike elfogadja a tesztet. A teszten való részvétel feltétele a kaució befizetése, mely a helyszínen vagy előzetesen banki utalással lehetséges.

Továbbá, minden SCEDA és StudyGuide ügyfélnek lehetősége van regisztrálnia az apply.universityadmission.eu portálon, mely a SCEDA és StudyGuide által használt, külső nyilvántartó rendszer. A rendszerbe feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek a SCEDA és StudyGuide munkatársai által még a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatja a releváns ügyfelet az esetenként eszközölendő változtatásokról.

 

2.1 Szolgáltatásainkra vonatkozó szabályok

A SCEDA és StudyGuide szolgáltatásait igénybe vevő a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének időpontjában 18. életévét be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell szülői beleegyezést igazoló dokumentummal, minden más esetben a szolgáltatást kizárólag a törvényes képviselő jelenlétében lehet igénybe venni.

A SCEDA és StudyGuide a szolgáltatásaikat igénybe vevőkért semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik.

2.1.1 Jelentkezési feltételek:

2.1.1.1 Jelentkezés Nyelvi Tesztre – Oxford Online Placement Test és TESA

A külföldi felsőoktatásba jelentkezőnek a nyelvi tesztre  való jelentkezési igényéről legkésőbb 48 órával a vizsga kezdete előtt tájékoztatni kell a SCEDA és StudyGuide-ot az Online Jelentkezés Nyelvi Tesztre menüpontban található jelentkezőlap kitöltésével, vagy az info@sceda.eu címre küldött e-mail-el. Az e-mailnek tartalmaznia kell a következőket: teljes név, születési dátum, anyanyelv, és a vizsga dátuma, melyen részt kíván venni. A fent jelzett időpont után érkező jelentkezéseket a SCEDA és StudyGuide visszautasíthatja. A nyelvi teszten való részvétel feltétele továbbá a befizetett Kaució (2.1.1.3), melynek bizonylatát a vizsgán be kell mutatni, vagy azt a helyszínen készpénzzel befizetni. Az elmulasztott kaució befizetés következtében a SCEDA és StudyGuide fenntartja a jogot a vizsgaeredmények és bizonyítványok visszatartására.

2.1.1.2 Jelentkezés külföldi továbbtanulásra

Az általunk képviselt intézményekbe való jelentkezés szabályai és feltételei minden esetben megegyeznek az intézmények releváns szakjaink idevágó szabályaival. A jelentkezéshez jellemzően középiskolai érettségi és az adott intézmény által elfogadott CEFR kompatibilis nemzetközi nyelvvizsga vagy sikeresen teljesített Oxford Placement Test vagy TESA szükséges, illetve a legtöbb szak esetében Matematika érettségi és megfelelő óraszám. Ezen kívül szükség van motivációs levélre minden megjelölt szakra és szaktól függően referencia levelekre. Ezek nélkül a bejutás nem lehetséges. (Egyes szakokon egyéb extra követelmények is előfordulhatnak, melyekről részletesen a szakleírásokban illetve az intézmények hivatalos honlapján olvashat.) A felvételi kritériumok intézményenként és szakonként eltérnek, az irányadó mindig az intézmény hivatalos honlapján vagy az intézménytől származó közvetlen információ.

Minden SCEDA és StudyGuide ügyfélnek lehetősége van regisztrálnia az apply.universityadmission.eu portálon, mely a SCEDA és StudyGuide által használt, külső nyilvántartó rendszer. A rendszerbe feltöltött személyes adatok és dokumentumok ellenőrzésre kerülnek a SCEDA és StudyGuide munkatársai által a jelentkezési határidő lejárta előtt és tájékoztatja a releváns ügyfelet az esetenként eszközölendő változtatásokról. Az ide feltöltött dokumentumok tárolásáért az oldal üzemeltetője, a Dream Foundation tartozik felelősséggel.

A jelentkező hozzájárul a rendszerben tárolt adatainak, jelentkezési dokumentumainak az általa megjelölt intézmények felé való továbbításához a SCEDA és StudyGuide által. A jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában vállalja, hogy a SCEDA és StudyGuide számára nyújtott személyes információk megfelelnek a valóságnak. Az apply.universityadmission.eu portálon történő regisztráció után a SCEDA és StudyGuide jelentkezés-kezelési szolgáltatását veszi igénybe. A honlapon regisztráló ügyfelek elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum pontjait és – amennyiben ez még nem történt meg korábban – a regisztráció napjától számított legkésőbb öt munkanapon belül befizeti a kauciót (2.1.1.3). A SCEDA és StudyGuide-hoz való jelentkezés (e-mail vagy regisztráció segítségével) nem egyenértékű a felsőoktatási intézmény(ek)be való jelentkezéssel és nem helyettesíti azt.

Az apply.universityadmission.eu portálon keresztül a SCEDA és StudyGuide-nak továbbított dokumentumokat (e-mailben vagy online űrlap segítségével) a cég munkatársai ellenőrizhetik és változtatási javaslatokat tehetnek.

A dokumentumok továbbításra kerülnek a megjelölt intézményeknek közvetlenül vagy a nemzeti jelentkezési portál segítségével. A jelentkezés helyességének ellenőrzése a diák feladata és felelőssége. A dokumentumokat a SCEDA és StudyGuide a törvényi előírások figyelembevételével tárolja.

A jelentkezés sikertelenségéért a SCEDA és StudyGuide nem tartozik felelősséggel.

2.1.1.3 Jelentkezési kaució

A SCEDA kínálatában megtalálható Master, Bachelor, Academy Profession és Top-Up Bachelor szintű képzésre jelentkezők egyszeri 15.000 Forintos (azaz tizenötezer Forintos) kauciót kötelesek fizetni amely összeg közvetítési díjként  és jelentkezési biztosítékként is szolgál. Befizetése után a jelentkezőknek lehetősége van TESA és Oxford Online Placement Test-en részt venni maximálisan három alkalommal, továbbá elérhetőek lesznek számára a SCEDA és StudyGuide információszolgáltatási, jelentkezéskezelési szolgáltatásai. A dániai szolgáltatások ÁSZF-je itt.

Amennyiben a diák nem partnerintézményt is meg kíván jelölni, úgy a kaució jelentkezési díjra változik, amely nem visszatérítendő és összege 25 000 ft.

Az Egyesült Királyság-ba jelentkezők számára fennáll egy úgynevezett UCAS díj, mely az angliai és walesi jelentkezési rendszer díja. Ennek összege 1 szak megjelölése esetén 13 GBP, több szak megjelölése esetén 24 GBP. Ez a díj vissza nem térítendő.

A befi­ze­tett kau­ció össze­gét a SCEDA és StudyGuide az első, part­ne­rin­téz­mény­ben tel­je­sí­tett sze­mesz­ter után – amennyi­ben azt jelent­kező kérel­mezi (feb­ruár 1.-től már­cius 15.-ig) – tel­jes  összeg­ben  vissza­té­ríti.  Abban az eset­ben ha a jelent­kező  bár­mely  oknál  fogva nem végzi el az első sze­mesz­tert vagy bár­mi­lyen okból kifo­lyó­lag eláll a jelent­ke­zéstől, úgy a kau­ció nem jár vissza. ( kötbér)

A vissza­té­rí­tés­hez szük­ség van: magyar­or­szági bank­szám­lára (csak ide végez­hető el a vissza­uta­lás) és feb­ruár 1-nél nem régebbi isko­la­lá­to­ga­tási iga­zo­lásra.

A kau­ció nem jár vissza és a SCEDA és StudyGuide szol­gál­ta­tá­sai elér­he­tet­lenné vál­nak, illetve a kau­ció nem jár  vissza ( kötbér) ha a diák sike­res fel­vé­te­lét nem jelenti be hiva­ta­lo­san a SCEDA és StudyGuide-nak e-mail vagy online űrlap segít­sé­gé­vel az érte­sí­tést követő 3 héten belül.

Az átuta­lást az alábbi bank­szám­lára kér­jük tel­je­sí­teni

Balance Universal Kft. Unicredit Bank 10918001–00000062-58970029

FONTOS! A Megjegyzés rovat­ban a befi­ze­tés azo­no­sí­tá­sá­hoz  kér­jük fel­tün­tetni :

„Kaució” Diák neve:

A szolgáltatásról szám­lá­t elekt­ro­ni­ku­san PDF for­má­tum­ban küld­ünk a jelent­kező által meg­adott e-mail címre. Amennyiben szám­lá­zási ada­tok eltér­nek a jelent­kező nevétől és lak­cí­métől, azt a jelent­kező felelős­sége külön e-mailben jelezni a SCEDA és StudyGuide részére az info@sceda.eu címen. 

Számlázással, befizetésekkel, kaució visszautalásával kapcsolatos ügyekben elérhetőség és ügyintézés:

Balance Universal Kft.

Samu Gizella

szamlazas@sceda.eu

+36 30 251-99-51

2.1.1.4 Jelentkezési dokumentumok

A SCEDA és StudyGuide-hoz való jelentkezés kétféleképp történhet: az apply.universityadmission.eu honalpon történő regisztrációval és a szükséges dokumentumok feltöltésével, vagy az info@sceda.eu vagy info@studyguide.eu címre küldött e-mail-el (amely tartalmazza a jelentkező nevét, telefonszámát, e-mail címét és jelentkezési prioritásait az intézmények és szakok megnevezésével), a hivatalos (országok által megszabott) jelentkezési határidő előtti 7. napon 24:00-ig  közelező a SCEDA és StudyGuide rendelkezésére bocsájtani hiány és hiba nélkül. Az ez idő után beérkezett jelentkezésekért és elküldött dokumentumok továbbításáért felelősséget nem vállal a SCEDA és StudyGuide.

A felvételihez szükséges személyes adatokat tartalmazó dokumentumok rendelkezésünkre bocsájtásával egy időben a jelentkező büntetőjogi felelősségének tudatában elismeri, hogy azok tartalma teljes mértékben megfelel a valóságnak.

A jelentkezési dokumentumok a következők:

Az említett dokumentumok mindegyikét PDF formátumban kell a rendszerbe feltölteni.

A felsőoktatásba jelentkezők a jelentkezés folyamán maximum 6 szakot jelölhetnek meg.

További dokumentumok, melyek részei az ÁSZF-nek

Tesztszabályzat Nyelvi Teszten Résztvevőknek (PDF)

 

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!