Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Jelentkezés Európai Felsőoktatásba

A Nyugat-európai felsőoktatásban résztvevő intézmények – országra való tekintet nélkül – egy előre meghatározott hivatalos kvótarendszer szerint fogadják el a diákok jelentkezését. Ezek az államilag felállított rendszerek egyrészt azt a célt szolgálják, hogy a külföldi diákok száma összhangban legyen a helyi diákok számával, másrészt pedig a nemzetközi osztályokon belüli különböző nemzetiségek arányát is szabályozza, így biztosítva a diákság sokszínűségét.

Az általunk ajánlott intézmények felvételi procedúráját illetően a következő lépeseket szükséges megtenni a sikeres jelentkezéshez (Dániába történő jelentkezéshez kattints ide):

  1. Regisztráció a StudyGuide online jelentkezési rendszerébe (UniversityAdmission.eu) – intézmény(ek), szak(ok) kiválasztása
  2. Kaució és UCAS díj befizetése
  3. Oxford Online Placement Test (amennyiben szükséges)
  4. Dokumentumok beszerzése és feltöltése (UniversityAdmission)
  5. Válasz a felsőoktatási intézményektől

A StudyGuide a UniversityAdmission.eu rend­sze­rét hasz­nálja a jelent­ke­zé­sek lebo­nyo­lí­tá­sára. Ez a rend­szer kezeli az intéz­mé­nyek és kivá­lasz­tott sza­kokra vonat­kozó pre­fe­ren­ci­á­kat, a jelent­ke­zési doku­men­tu­mo­kat. Regisztráció után auto­ma­ti­kus e-mailek hív­ják fel a figyel­met a közelgő határidőkre, eseményekre, míg a jelent­ke­zés stá­tu­szát mind a jelent­kező, mind a StudyGuide mun­ka­tár­sai figye­lem­mel tud­ják kísérni.

FIGYELEM! Az összes, lej­jebb olvas­ható, köte­lezően fel­töl­tendő és opci­o­ná­li­san fel­tölt­hető doku­men­tu­mo­kat kivé­tel nél­kül a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni.

  2. Kaució befizetése

A StudyGuide szol­gál­ta­tá­sa­i­nak elérés­hez kaució befi­ze­tése szük­sé­ges, mely­nek összege 15 000 forint, ami az első elvég­zett sze­mesz­ter után tel­jes egé­szé­ben vissza­jár. A kau­ció befi­ze­té­sé­vel a jelent­kező jogo­sulttá válik a StudyGuide sze­mé­lyes tanácsadására a jelentkezéstől egészen az első szemeszter végéig, valamint amennyiben szükséges, részt vehet nyelvi tesz­ten (maximum 3 alka­lom­mal), és a papírt a célintézmény is elfogadja.

Az Egyesült Királyságba jelentkezők egy 5 000 Ft-os jelentkezési díjat fizetnek a UCAS rendszer használatáért. Több mint 1 angliai vagy walesi szak esetében ez az összeg 9 000 ft.

Kaució és UCAS díj információ

3. Nyelvtudás

A jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell olyan szintű angol nyelv­tu­dással, ami ele­gendő ahhoz, hogy meg­értse az órá­kon elhang­zot­ta­kat és aktí­van részt tud­jon venni a főis­ko­lai előa­dá­so­kon, csa­pat­mun­kák­ban. Minden jelent­kező­nek ren­del­kez­nie kell az alábbi nyelv­vizs­gák / tesz­tek vala­me­lyi­ké­vel (angol nyelv­tu­dást iga­zoló doku­men­tá­ció nél­kül a fel­vé­tel nem lehet­sé­ges!):

A TESA és Oxford Online Placement Test a StudyGuide által szervezett nyelvi teszt, melyen a részvétel nem jár külön díjjal. A tesztet 3 alkalommal lehet megpróbálni és bizonyos dániai és egyesült királyságbeli intézmények nyelvvizsgával egyenértékűnek fogadják el. A két teszt csak nevében különbözik, valójában egy és ugyanaz. Az Oxford Online Placement Test teljesítése után egy rövid szóbeli interjú következik, melyeket együttesen TESA-nak hívnak. A két teszt mindig egyszerre kerül megszervezésre.

Az Oxford Placement Test: Időpontok és további infó

Bizonyos esetekben a jelent­ke­zés fel­té­tele lehet egy angol nyelvű moti­vá­ciós interjún való részvétel. Az interjú tör­tén­het Skype kon­fe­ren­cia­be­szél­ge­tés kere­tein belül az intéz­mény kép­vi­selő­jé­vel, és/vagy a fel­vé­teli eljá­rás során a vizs­gáz­tató sze­méllyel. Az inter­jút min­den eset­ben a külföldi okta­tási intéz­mények kez­de­mé­nyezik: a jelent­kező diákot tele­fo­non vagy e-mailen keresik fel.

4. Szükséges dokumentumok

5. Opcionálisan elküldhető dokumentumok

6.  Jelentkezés

7. Jelentkezési határidők

A jelentkezési határidő országonként és intézményenként is eltérő, azonban az alábbiakban felsorolt dátumok támpontot jelenthetnek a leadási határidőt illetően. Részletes tájékoztatásért fordulj képviselőinkhez.

FIGYELEM! A legtöbb intézménnyel ellentétben Svédországban nem fogadják el a jelentkezést érettségi eredmények nélkül, még feltételesen sem. Így a jelentkezőknek már januárban birtokolniuk kell ezen végzettséget. Ez alól csak a Jönköping University a kivétel.

Információkérés és jelentkezés

Kér­j infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel vagy jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi veled a kap­cso­la­tot, hogy a segít­sé­gedre lehes­sen. Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár.

Jelent­ke­zés­hez hasz­nád a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon ­kö­vet­hető legyen.

Regisztráció a jelentkezési rendszerbe

A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettségel, ugyanakkor kinyitja előtted az európai felsőoktatás kapuját!

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!

Subscribe!