Jelentkezési információk

Jelentkezési információk

Ha Nagy-Britanniába is szeretnél jelentkezni, az alábbi információk fontosak lehetnek! Január 10-én lejár az elsődleges jelentkezési határidő, de addig csak a szakokat kell kiválasztani, illetve motivációs levelet és referenciát kell beszerezni. Itt a teljes jelentkezés lépésekre bontva!

Jelentkezési információk


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Ingyenes konzultáció
 2. Online Jelentkezés a UniversityAdmission rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 2), dokumentumok feltöltése
 3. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 4. Felvételi terv elkészítése
 5. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 6. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 7. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 8. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 9. Workshopok, nyelvi felkészítők
 10. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 11. Pre-Departure Meeting Budapesten
 
Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez
 

Január 15-ig:

 • Personal Statement
 • Referencia
 • Meghatalmazás
 • Érettségi tantárgyak és elvárt átlag

Július 5-ig:
 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Nyelvvizsga
 • Bizonyítványok (minden év vége)
 • Érettségi
 • Érettségi fordítás*

* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánaltkérés hivatalos fordításra

 

UCAS registered centre

Personal Statement
 

A jelentkezés elbírálásánál nagyon sokat számít a personal statement, vagyis motivációs levél. Ennek megszabott formai és tartalmi követelményei vannak, melyek megismerésében természetesen segítségedre leszünk a felvételi folyamat során.

 

Referencia
 

A jelentkezés leadásának feltétele a referencia megléte. Ezt általában középiskolai tanárok adják, jellemzően angol tanárok, hiszen feltétel, hogy az illető beszéljen angolul és ismerje a diákot.

A referenciát a UniversityAdmission rendszeren belül a My Application / Edit Application / References menüpontban tudod kikérni. Írd be a referenciaadó nevét és e-mail címét, majd kattints az ‘Ask for reference’ gombra. Ekkor e-mailben kiküldésre kerül az űrlap, melyet a referenciaadó otthon ki tud tölteni és ez automatikusan feltöltésre kerül a rendszerbe.

Mivel az angol jelentkezési rendszer csak bizonyos formátumban fogadja el a referenciát, más módon nincs lehetőség a referencia továbbítására. A kiküldött űrlap teljes mértékben igazodik az elvárt formátumhoz.

 

Meghatalmazás
 

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Meghatalmazás nyomtatvány

 

Érettségi tantárgyak és átlag
 

Az Egyesült Királyságban a jelentkezés leadása után ajánlatot fogsz kapni, mely megszabja, hogy milyen érettségi átlagot várnak el. Ezért fontos, hogy a jelentkezéskor leadjuk az érettségi tárgyaid listáját és szintjeit, illetve hogy milyen átlagot vársz el magadtól.

Ezt külön nem kell dokumentálni, de a UniversityAdmission rendszerbe be kell írni a My Application / Edit Application / Education részhez az alábbi helyre: ‘Insert here all subjects in which you plan to take (or have taken) secondary education final exams’.

Ha emelt szinten teszel le egy tárgyat, írj egy A-t a tárgy mögé, a sor végére pedig írd be az elvárt átlagot.

Például: Maths, Hungarian, EnglishA, History, EconomicsA – 4.2

 

Nyelvvizsga
 

A fel­vé­te­li­nél továbbá elvárás a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE) meg­léte.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.0-7.0 TOEFL 83 pont Cambridge Advanced C

A szintek egyetemként és szakonként változnak, ellenőrizd a UniversityAdmission rendszerben, hogy a kiszemelt képzésen mi a pontos elvárás. A nyelvvizsga bizonyítványt július 5-ig lehet pótolni.

A Coventry University elfogadja az emelt angol érettségit a nyelvtudás bizonyítékaként, amennyiben az legalább 4-es, illetve van lehetőség egy Skype interjú keretein belül is igazolni a nyelvtudást, így nincs szükség külön nyelvvizsgára.

Az alábbi intézmények szintén elfogadják az emelt angol érettségit nyelvvizsga helyett:
Southampton Solent University, University of South Wales, University of Worcester, Northumbria University, University for the Creative Arts, Coventry University

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni regiszt­rációt követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz
A doku­men­tu­mo­kat a StudyGuide-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).
 

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

 • Összes alapképzéses (BA, BSc) prog­ram: Január 10.
 • Keresztféléves kép­zé­sek: December 1.
 • Mesterképzések: Július 5.
FIGYELEM! Az angol felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek fel­té­te­le­sen elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek, viszont csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon! Ezekről a szakokről e-mailt küldünk a határidő lejárta után.
 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Angliai és walesi tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen.

Ha kérdésed merült fel, keress minket a 30/510-9804-es telefonszámon, vagy írj nekünk az info@studyguide.eu címre, hogy segíteni tudjunk.

Online információkérés

Jelentkezés külföldi felsőoktatásra

StudyGuide szolgátatások, csomagok, árak