Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Angliai és walesi jelentkezés

A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés a UniversityAdmission  rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 5), Personal Statement, Referencia, érettségi tárgyak
 2. Kaució és UCAS díj befi­ze­tése
 3. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 4. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a Personal Statementet angol tanár is átolvassa
 5. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 6. Ajánlatok megérkezése (mit várnak el a megjelölt egyetemek az érettségin)
 7. Firm és Insurance choice-ok kiválsztása (az ajánlatok alapján két szakot kell sorrendben kiválsztani)
 8. Érettségi és fordítás elküldése (ekkor kiderül melyik ajánlatot teljesítetted)
 9. Diákhitel igénylés – ebben személyesen segítünk
 10. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

Január 15-ig:

Július 5-ig:

Personal Statement

Angliába és Walesbe összesen 1 db Personal Statement küldhető, melyet az összes megjelölt intézmény megkap. Így érdemes általánosan fogalmazni, az egyetemeket nem kiemelni, kivéve ha összesen egy egyetemet jelölsz meg.

A formai követelmények: min. 3500, max. 4000 karakter és max. 47 sor

A Personal Statementet a UniversityAdmission rendszer My Application / Edit Application / Motivation fül alá kell szövegesen beírni vagy bemásolni.

Mit írj a motivációs levélbe? Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

Motivációs levél segéd­let és útmu­ta­tás

Referencia

A jelentkezés leadásának feltétele a referencia megléte. Ezt általában középiskolai tanárok andják, jellemzően angol tanárok, hiszen feltétel hogy az illető beszéljen angolul és ismerje a diákot.

A referenciát a UniversityAdmission rendszeren belül a My Application / Edit Application / References menüpontban tudod kikérni. Írd be a referencia adó nevét és e-mail címét, majd kattints az ‘Ask for reference’ gombra. Ekkor e-mailben kiküldésre kerül az űrlap, melyet a referencia adó otthon ki tud tölteni és ez automatikusan feltöltésre kerül a rendszerbe.

Mivel az angol jelentkezési rendszer csak bizonyos formátumban fogadja el a referenciát, más módon nincs lehetőség a referencia továbbítására. A kiküldött űrlap teljes mértékben igazodik az elvárt formátumhoz.

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Meghatalmazás nyomtatvány

Érettségi tantárgyak és átlag

Az Egyesült Királyságban a jelentkezés leadása után ajánlatot fogsz kapni, mely megszabja hogy milyen érettségi átlagot várnak el. Ezért fontos, hogy a jelentkezéskor leadjuk az érettségi tárgyaid listáját és szintjeit, illetve hogy milyen átlagot vársz el magadtól.

Ezt külön nem kell dokumentálni, de a UniversityAdmission rendszerbe be kell írni a My Application / Edit Application / Education részhez az alábbi helyre: ‘Insert here all subjects in which you plan to take (or have taken) secondary education final exams’.

Ha emelt szinten teszel le egy tárgyat, írj egy A-t a tárgy mögé, a sor végére pedig írd be az elvárt átlagot.

Például: Maths, Hungarian, EnglishA, History, EconomicsA – 4.2

 

Nyelvvizsga

A fel­vé­te­li­nél továbbá elvárás a nyelv­vizsga (IELTSTOEFL vagy CAE) meg­léte.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.0-7.0                 TOEFL 83 pont             Cambridge Advanced C

A szintek egyetemnént és szakonként változnak, ellenőrizd a UniversityAdmission rendszerben hogy a kiszemelt képzésen mi a pontos elvárás. A nyelvvizsga bizonyítványt július 5-ig lehet pótolni.

A Coventry University elfogadja az emelt angol érettségit a nyelvtudás bizonyítékaként amennyiben az legalább 4-es, illetve van lehetőség egy Skype interjú keretein belül is igazolni a nyelvtudást, így nincs szükség külön nyelvvizsgára.

Az alábbi intézmények szintén elfogadják az emelt angol érettségit nyelvvizsga helyett:
Southampton Solent University, University of South Wales, University of Worcester, Northumbria University, University for the Creative Arts, Coventry University


Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni regiszt­rációt követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

A doku­men­tu­mo­kat a StudyGuide-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

FIGYELEM! Az angol felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek fel­té­te­le­sen elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek viszont csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon! Ezekről a szakokről e-mailt küldünk a határidő lejárta után.


Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Angliai és walesi tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen.

Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!