Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Dokumentumok és jelentkezés

Mivel minden országban mások az elvárások, határidők és szükséges dokumentumok, ezért országonkénti leírásokat készítettünk. Mivel segítségünkkel egyszerre több országba is tudsz jelentkezni, érdemes figyelembe venni az országspecifikus elvárásokat. A pontos elvárásokat, jelentkezési menetet, szükséges dokumentumokat az alábbi linkeken találod:

Általános jelentkezési információk

A Nyugat-európai felsőoktatásban résztvevő intézmények – országra való tekintet nélkül – egy előre meghatározott hivatalos kvótarendszer szerint fogadják el a diákok jelentkezését. Ezek az államilag felállított rendszerek egyrészt azt a célt szolgálják, hogy a külföldi diákok száma összhangban legyen a helyi diákok számával, másrészt pedig a nemzetközi osztályokon belüli különböző nemzetiségek arányát is szabályozza, így biztosítva a diákság sokszínűségét.

A StudyGuide a UniversityAdmission.eu rend­sze­rét hasz­nálja a jelent­ke­zé­sek lebo­nyo­lí­tá­sára. Ez a rend­szer kezeli az intéz­mé­nyek és kivá­lasz­tott sza­kokra vonat­kozó pre­fe­ren­ci­á­kat, a jelent­ke­zési doku­men­tu­mo­kat. Regisztráció után auto­ma­ti­kus e-mailek hív­ják fel a figyel­met a közelgő határidőkre, eseményekre, míg a jelent­ke­zés stá­tu­szát mind a jelent­kező, mind a StudyGuide mun­ka­tár­sai figye­lem­mel tud­ják kísérni.

FIGYELEM! Az ide feltöltött dokumentumokat és a jelentkezést csak munkatársaink látják, azokat csak ellenőrzés után továbbítjuk a kiválasztott egyetemek felé a diák hozzájárulásával (SUBMIT). Az ide való regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár.

Kaució befizetése

A StudyGuide szol­gál­ta­tá­sa­i­nak elérés­hez kaució befi­ze­tése szük­sé­ges, mely­nek összege 20 000 forint, ami az első elvég­zett sze­mesz­ter után tel­jes egé­szé­ben vissza­jár. A kau­ció befi­ze­té­sé­vel a jelent­kező jogo­sulttá válik a StudyGuide sze­mé­lyes tanácsadására a jelentkezéstől egészen az első szemeszter végéig, valamint amennyiben szükséges, részt vehet nyelvi tesz­ten (maximum 3 alka­lom­mal), és a papírt a célintézmény is elfogadja.

Az Egyesült Királyságba jelentkezők egy 5 000 Ft-os jelentkezési díjat fizetnek a UCAS rendszer használatáért. Több mint 1 angliai vagy walesi szak esetében ez az összeg 9 000 ft.

Kaució és UCAS díj információ

Jelentkezési határidők

A jelentkezési határidő országonként és intézményenként is eltérő, azonban az alábbiakban felsorolt dátumok támpontot jelenthetnek a leadási határidőt illetően. Részletes tájékoztatásért fordulj képviselőinkhez.

Információkérés és jelentkezés

Kér­j infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel vagy jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi veled a kap­cso­la­tot, hogy a segít­sé­gedre lehes­sen. Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár.

Jelent­ke­zés­hez hasz­nád a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon ­kö­vet­hető legyen.

Regisztráció a jelentkezési rendszerbe

A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettségel, ugyanakkor kinyitja előtted az európai felsőoktatás kapuját!

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!