Top-Up Bachelor

Az Academy Profession és HND képzések kiegészítése

Top-Up Bachelor


Top-Up képzések

A Top-Up Bachelor képzések adta lehetőséggel a világ számos országában, így például az Egyesült Királyságban, Dániában és Hollandiában is élni lehet. Ez az oktatási forma több módon is felhasználható:

  • Academy Profession és HND képzés kiegészítése teljes értékű Bachelor diplomává
  • Második, szakágon belüli Bachelor diploma megszerzésére
Amennyiben egy diák bármely akkreditált, európai felsőoktatási intézmény képzéséről rendelkezik minimum 120 elvégzett kredittel, úgy a képzését jó eséllyel tudja folytatni (befejezni) egy másik ország Top-Up Bachelor képzésén. 
 
Ha a jelentkező már rendelkezik egy BA-szintű diplomával, és szakágon belül szeretne szerezni egy külföldi Bachelor diplomát azonos vagy akár eltérő specializációval, úgyszintén ez a képzéstípus a legjobb választás: a második diploma szakmai gyakorlattal együtt másfél év alatt megszerezhető.
 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Európai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A megrendelés után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS