Adatkezelési Tájékoztató SG

Adatkezelési Tájékoztató StudyGuide

Adatkezelési Tájékoztató SG


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL 
 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN
SCEDA
STUDYGUIDE

E tájékoztató célja, hogy az érintetteket  nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és lehetőségekről.

Hatályos: 2022.09.01-től


TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
1. Társaságunk IT szolgáltatója
2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés 
4. Vagyonvédelmi szolgáltató 
III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK
1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
4.  E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
5.  Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 
7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
9.  Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés 
10.  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés 
IV. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 
3.  Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
4.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján  
5.  Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
6. Regisztráció a Társaság honlapján
7. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  
8.  Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán 
9. Adatkezelés a Társaság webáruházában
10. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 
11.  Direkt marketing célú adatkezelés 
V. FEJEZET  - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
2.  Kifizetői adatkezelés 
3.  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
VI. FEJEZET - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
VII. FEJEZET - RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
VIII. FEJEZET - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,  AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI


BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.  

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni. 

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév:  

Balance Universal Kft.

Balance Universal Consulting Bt

Székhely:

 

 

1113 Budapest, Vincellér u 30.fe.2

Cégjegyzékszám:

 

01-09-945967

01-06-785617

Adószám:

 

22947310- 2-43

24196730-1-43

Képviselő- telefonszám

Mikle Beáta ügyvezető

+36 30 600 5996

Képviselő- telefonszám

Samu Gizella ügyvezető

+36 30 251 9951

E-mail cím:

 

mikle.bea@gmail.com

mikle.bea@gmail.com

Honlap

www.balanceuniversal.hu;  

 

 (a továbbiakban: Társaság)

 

A Balance Universal Kft  a közös adatkezelő kizárólag az alábbi tevékenysége tekintetében:

 felsőoktatás diákkoordináció, tanácsadás : StudyGuide és SCEDA web oldal szolgáltatásai

 

Cégnév:  

 Kovács Márton EV

 Pajkó Ferenc Zoltán EV

Székhely:

 

1239 BUDAPEST SODRONYOS UTCA 103

1238 BUDAPEST FELSO DUNA SOR 36

Nyilvántartási szám:

 

39533088

 53928182

Adószám:

 

66819338-1-43

69955439-1-43

Képviselő- telefonszám

 06 30 510 9804

 06 30 792 5562

E-mail cím:

 

 km@studyguide.eu

 ferenc.pajko@studyguide.eu

Honlap

  www.studyguide.eu


II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, hírlevélküldés)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 

Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:
Cégnév: NetLight Consulting Kft 
Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/B 1. em. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-192123
Adószám: 14188127-2-42
Képviselő: Bártfai Balázs
Telefonszám: +36-303 550 880 
E-mail cím: netlight@netlight.hu
Honlap: DomainFlotta.hu

Cégnév: DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adószám: 13962982-2-42
Telefonszám: +36 - 1 - 432 - 3232
E-mail cím: support@dotroll.com
Honlap: dotroll.com

Cégnév: Gigahost Aps.
Székhely: 1457 Copenhagen K - Dánia
Cégjegyzékszám: 31154715
Képviselő: Bill Ebbessen
Telefonszám: 004536949690
E-mail cím: support@gigahost.dk
Honlap: https://gigahost.dk

Cégnév: SendInBlue 
Székhely: 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris
Cégjegyzékszám: 498 019 298
Képviselők: Armand Thiberge, Kapil Sharma
Telefonszám: 844-744-2639
E-mail cím: contact@sendinblue.com
Honlap:sendinblue.com

Cégnév: Zoho Corporation B.V. (Zoho Forms)
Székhely: Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT
Telefonszám: +31 85 066 6700
Honlap: zohoforms.com
Képviselők: Peter S. Balaji
E-mail: peterbalaji@zohocorp.com
Cégnév: Google LLC
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Honlap: google.com

Cégnév: Rackhost Zrt.
Székhely:6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Cégjegyzékszám: 06-10-000489
Képviselők: Csapó Gergely Gábor
Telefonszám: +36 1 445 1200
E-mail cím:info@rackhost.hu
Honlap:rackhost.hu

Cégnév: Hetzner Online GmbH
Székhely: Industriestr. 25., 91710 Gunzenhausen, Germany
Cégjegyzékszám: DE 812871812
Képviselők: Martin Hetzner, Stephan Konvickova, Günther Müller
Telefonszám: +49 (0)9831 505-0
E-mail cím: info@hetzner.com
Honlap:hetzner.com


2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót nem vesz igénybe,Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait   a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából maga a Társaság kezeli.   

3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés 

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól  megkapják a dokumentumok  kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a csomagot:

Ezen szolgáltatók:

Magyar Posta
Futárszolgálat
Kézbesítést végző alvállalkozó

4. Vagyonvédelmi szolgáltató : Jelenleg nincs .
Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - végzi a munkahelyi kamerás megfigyelést, ki és beléptetést és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést végzi.
A szolgáltató megnevezése:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
 
III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK

1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1)  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
1. név
2. születési név,, 
3. születési ideje, 
4. anyja neve,
5. lakcíme, 
6. állampolgársága, 
7. adóazonosító jele, 
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám  (nyugdíjas munkavállaló esetén), 
10.  telefonszám,
11.  e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17.  munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21.  munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22.  a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát, 
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése, 
27. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése,  azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma, 
29  munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
31. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer,
illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat. 

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel. 

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év  ill. ART  elévülési idő . A Szolgáltató saját  munkaügyi iratai az 1995. évi LXVI tv. alapján ( nem selejtezhetőek)  

(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul  

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.

(3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy  személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

(4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek. 

(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. 

(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása ,  munkakör betöltése. 

(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban  a  munkáltató nem ismerheti meg.

(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása,  a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. 
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.  E  hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

4.  E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel. 
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat. 
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen  ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. 
(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. 
(6) Az ellenőrzés előtt   tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja. 
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a  munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben  munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat. 
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet. 

5.  Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló elsősorban  munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság nem tiltja.    A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti.  Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi1.4. pont rendelkezései irányadók. 

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) A munkavállaló munkahelyén az internetet elsősorban   a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató  nem tiltja meg.   
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrizheti.

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkáltató  engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon elsősorban a munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat  ellenőrizheti.

(2) A  munkavállaló jelzi a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra is használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

(3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók. 

8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés- Jelenleg a Társaság nem alkalmazza 

9.  Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés – Jelenleg a Társaság nem alkalmazza
 
10.  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés –Jelenleg a Társaság nem alkalmazza

 
IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ ÉS  SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

1.  Szerződő jogi és nem jogi személy partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság szerződés és szolgáltatás teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, , személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), 
Külföldön továbbtanulni szándékozó Ügyfelek: képzési  adatait, motivációs leveleit, referenciát.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, a szolgáltatást nyújtó jogi személyek.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. (Ha egyéb tv. pl. számviteli tv. – 8 év nem rendelkezik a hosszabb megőrzési időről) 

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben  is . 

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. 

2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók és magánszemélyek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez szükséges.
 
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói.

(4) Elévülésig, vagy hozzájárulás visszavonásáig. Általában az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 8 évig. (Számviteli tv. előírása alapján) )
3.  Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése

(1) A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések,  szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.  

(2) A hangfelvétel készítéséről a hivás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni. 

(3) A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok. 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(5) A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők. 

4.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapjainn  

(1)  A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

5.  Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1)  Az általános elterjedt  internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk  is használ  sütiket  (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor  az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

(4) A  weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. 
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylő sütik: 
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az  adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 2.1. Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése,   felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. 
Az adatkezelés időtartama 12 hónap. 

2.2.  Teljesítményt biztosító sütik: 
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik  - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
 
6. Regisztráció a Társaság honlapján

(1) A honlapon a regisztráló (ajánlatkérő, információkérő, eseményekre jelentkező, külföldi felsőoktatásra jelentkező)  természetes személy az Űrlap kitöltésével egyben megadja  hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.  

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító .

(3) A személyes adatok kezelésének célja: 
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. 
2. Kapcsolatfelvétel,telefonos,  elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel. 
3. Tájékoztatás  a Társaság  , szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. 
4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető. 
5. A honlap használatának elemzése. 

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével , ügynöki tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója , a tárhelyszolgáltatást végző szolgáltató.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

7. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A hírlevél feliratkozás oldalon elhelyezendő tájékoztatás szövegét jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tartalmazza.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja: 
1. Hírlevél küldése a Társaság  szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) ) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével , ügynöki tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója , a tárhelyszolgáltatást végző szolgáltató.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

8.  Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán 

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. 

(2) A  Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.  

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. 

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 

(5) Jogellenes, vagy sértő  tartalom  publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. 

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel  semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

9. Adatkezelés a Társaság webáruházában – Jelenleg Társaságunk nem üzemeltet webáruházat
 
10. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§)  szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett  természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) ) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével , ügynöki tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója , a tárhelyszolgáltatást végző szolgáltató.futárszolgálat . 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás  végelszámolásáig. ( ill. számviteli és adótv szerinti elévülésig : 8 év) 

11.  Direkt marketing célú adatkezelés 

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 

(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára  kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító. 
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre. 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai,  adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Folytatás