Jelentkezési információk Belgium

Jelentkezési információk Belgium

Tanulj az Európai Unió szívében!

Jelentkezési információk Belgium


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Ingyenes konzultáció
 2. Szakok kiválasztása (max. 6)
 3. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 4. Felvételi terv elkészítése
 5. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 6. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 7. Workshopok, nyelvi felkészítők
 8. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 9. Pre-Departure Meeting Budapesten

 

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga (kiváltható angol érettségivel)
 • Bizonyítványok
 • Transcript / hivatalos fordítás
 • Meghatalmazás
 • Graduation Statement
   

* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánlatkérés hivatalos fordításra

 

Motivációs levél

Az jelentkezés Belgiumba való, kiemelkedően fontos aspektusa a motivációs levél. Ez a dokumentum jelentőségét tekintve kulcsfontosságú a felvételi folyamatban. 

A motivációs levél tartalmának magában kell foglalnia azokat az okokat, amelyek miatt éppen Belgiumot, ezt az egyetemet és ezt a szakot választottad. Részletesen kell kifejteni, hogy miért érzed, hogy Belgium a megfelelő hely a tanulmányaidhoz, és mi az, ami különlegessé teszi számodra ezt az egyetemet és a választott szakot. Emellett érdemes kiemelni, hogy miért tartod magad a legjobb választásnak az egyetem számára.

 

A jelentkezési folyamat során biztosítunk egy segédletet is a motivációs levél elkészítéséhez. A már megírt moti­vá­ciós leve­let angol szaktanárunk átolvassa és javaslatot tesz a javításra. 

Elérhető segédletünk, mely pontról pontra leírja, hogy mit érdemes belevenni.

 

Nyelvvizsga vagy nyelvi teszt

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga, illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. 

Partneregyetemeinken elfogadott nyelvvizsgák és az ezeken elvárt szin­tek:

IELTS: 6

TOEFL: 79

Cambridge: B2 First

Duolingo: 110

Érettségi, Bizonyítványok és fordítás

A jelentkezéshez szükségesek a középiskolai bizonyítványok és azok hivatalos fordítása, amiben tudunk segíteni.

 

Graduation Statement

Érettségi előtt az intézmények különböző formátumú graduation statementeket kérnek, melyek tartalmazzák az érettségi tárgyakat, várható jegyeket és szinteket. Ehhez, a megfelelő mintákat biztosítjuk. 

 

Meghatalmazás

A meghatalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy intézkedhessünk a jelentkezésed során az intézménynél, és hogy segítséget nyújthassunk neked. Ezen dokumentum csak a te aláírásodra van szükség, majd PDF formátumban kell feltöltened a dedikált tárhelyre

Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:
 • Az összes korábbi, érettségin kívüli egyéb kiegészítő képesítést igazoló okiratokról, bizonyítványokról és egyéb hivatalos dokumentumokról készült másolat.
 • Dokumentum a korábbi munkatapasztalatokról, önéletrajz.
 • Dokumentáció minden más olyan tevékenységről, amely a tantervhez és a szakhoz kötődik.

Jelentkezési határidő:

 • Augusztus 
   

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.