Jelentkezési információk

Jelentkezési információk

Európa egyik legszínvonalasabb felsőoktatása tandíj nélkül várja a skandináv kultúra szerelmeseit

Jelentkezési információk


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Díjmentes konzultáció
 2. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 3. Szakok kiválasztása (max. 6)
 4. Jelentkezési terv elkészítése
 5. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 6. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 7. Válasz a felsőok­ta­tási intézménytől
 8. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten
 
Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez
(bővebb információ és minták elérhetőek konzultáción)
 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Angol érettségi
 • Bizonyítványok
 • Transcript of records
 • Meghatalmazás

* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánaltkérés hivatalos fordításra

Motivációs levél

A Svédországba való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön levelet kell írni, ami max. 1000 szó. 

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Svédországot, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért Te vagy a leg­jobb válasz­tás. 

A moti­vá­ciós leve­let képzett szaktanárunk átolvassa és javítására javaslatokat tesz.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

 

Nyelvvizsga

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE). Ugyanakkor a Jönköping University elfogadja az emelt angol érettségit mind alap, mind mester szinten a nyelvvizsga bizonyítékaként. Viszont a nyelvvizsga, illetve az angol érettségit igazoló dokumentum utólag nem pótolható, így a jelentkezés pillanatában rendelkezni kell vele. Ha még nincs érettségid, csak a fentii nyelvvizsgákkal tudsz jelentkezni.

A jelentkezés pillanatában rendelkezni kell nyelvvizsgával vagy emelt angol érettségivel, melyeket el kell küldeni a jelentkezéssel.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5
TOEFL 90 pont
Cambridge Advance CAE

 

Érettségi, Bizonyítványok és fordítás

Az érettségit eredetiben is fel kell tölteni, illetve szükség van hivatalos fordításra is, melyben tudunk segíteni.

Ha még nem érettségiztél, elég az eddigi bizonyítványokat elküldeni, beleértve az utolsó év félévének eredményeit, és ezek fordításait. Az érettségi ebben az esetben utólag pótolható.

Ha már érettségiztél, szükség van az év végi bizonyítványaid és érettségid eredeti és fordított változataira is a jelentkezés leadásakor.

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni PDF-ként a jelent­ke­zé­sed­hez.

Jönköping University meghatalmazás nyomtatvány

Más svéd egyetemekhez meghatalmazás


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

 

Jelentkezési határidők:

 • Január 10. / Május 1.

FIGYELEM! A Jönköping University-n elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek, azon­ban a kése­del­mes jelent­ke­zé­sek váró­lis­tára kerül­nek, és csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon, ezért érdemes a januári határidőig, vagy nem sokkal azután jelentkezni. Hivatalosan a jelentkezés május 1-én zárul.

Mivel az idén érettségizők még január 10-ig nem kapják meg a féléves eredményeket, ezért ezeket a jelentkezéseket mindenképpen elfogadják, de érdemes minél előbb feltölteni az eredeti és lefordított dokumentumot.
 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.