Jelentkezési információk

Jelentkezési információk

Európa egyik legszínvonalasabb felsőoktatása tandíj nélkül várja a skandináv kultúra szerelmeseit

Jelentkezési információk


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés a UniversityAdmission rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 3), dokumentumok feltöltése
 2. Kaució befi­ze­tése
 3. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 4. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 5. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 6. Válasz a felsőok­ta­tási intézménytől
 7. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten
 
Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez
 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga (kiváltható emelt angollal, ha már érettségiztél)
 • Bizonyítványok
  Érett­sé­gi­zet­tek­nek: minden vége és érett­ségi
  Érett­ségi előtt állók­nak: utolsó év félév, azelőtti miden év vége
 • Transcript – bizonyítvány angol fordítása (12. félév is, ha még nincs érettségid)
 • Meghatalmazás

* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumot a forditas@studyguide.eu címre és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.

Motivációs levél

A Svédországba való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön levelet kell írni, ami max. 1000 szó. Ezt PDF-ként kell feltölteni a UniversityAdmission rendszerbe. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Svédországot, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért Te vagy a leg­jobb válasz­tás. Álta­lá­nos hiba, hogy a diá­kok elfe­lej­tik meg­em­lí­teni a közép­is­kola alatt tel­je­sí­tett köte­lező köz­szol­gá­la­tot, pedig ez egy nagyon fon­tos mér­földkő lehet az elbí­rá­lás­kor. Érde­mes pár­hu­za­mot vonni az ott tel­je­sí­tett mun­ka­kör és a meg­je­lölt kép­zés között, ezzel is erő­sítve a moti­vá­ciót.

A moti­vá­ciós leve­let mun­ka­tár­sa­ink átol­vas­sák, és javas­la­tot tesz­nek javí­tásra, ha indo­kolt. Ettől füg­get­le­nül érde­mes meg­mu­tatni egy angol tanár­nak is a leadás előtt.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

 

Nyelvvizsga

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE), illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Ugyanakkor a Jönköping University elfogadja az emelt angol érettségit mind alap, mind mester szinten a nyelvvizsga bizonyítékaként. Viszont a nyelvvizsga, illetve az angol érettségit igazoló dokumentum utólag nem pótolható, így a jelentkezés pillanatában rendlekezni kell vele. Ha még nincs érettségid, csak az alábbi nyelvvizsgákkal tudsz jelentkezni.

A jelentkezés pillanatában rendelkezni kell nyelvvizsgával vagy emelt angol érettségivel, melyeket el kell küldeni a jelentkezéssel.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5
TOEFL 90 pont
Cambridge Advance C

 

Érettségi, Bizonyítványok és fordítás

Az érettségit eredetiben is fel kell tölteni, illetve szükség van hivatalos fordításra is, melyet bármely fordítóirodában meg tudsz szerezni, viszont fontos, hogy legyen rajta fordítói pecsét.

Ha még nem érettségiztél, elég az eddigi bizonyítványokat elküldeni, beleértve az utolsó év félévének eredményeit, és ezek fordításait. Az érettségi ebben az esetben utólag pótolható.

Ha már érettségiztél, szükség van az év végi bizonyítványaid és érettségid eredeti és fordított változataira is a jelentkezés leadásakor.

Fontos, hogy mind az eredeti, mind a fordítások jó minőségben legyenek bescannelve. Ha színes a dokumentum, színesben kell bescannelni.

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni PDF-ként a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Meghatalmazás nyomtatvány

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz
A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

 • Január 10. / Május 1.

FIGYELEM! A Jönköping University-n elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek, azon­ban a kése­del­mes jelent­ke­zé­sek váró­lis­tára kerül­nek, és csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon, ezért érdemes a januári határidőig, vagy nem sokkal azután jelentkezni. Hivatalosan a jelentkezés május 1-én zárul.

Mivel az idén érettségizők még január 10-ig nem kapják meg a féléves eredményeket, ezért ezeket a jelentkezéseket mindenképpen elfogadják, de érdemes minél előbb feltölteni az eredeti és lefordított dokumentumot.
 

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Svédországi tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen.

Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS