Jelentkezési információk Dánia

Jelentkezési információk Dánia

Hogy kell a dán felsőoktatásba jelentkezni? Milyen dokumentumok szükségesek?

Jelentkezési információk Dánia


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés a UniversityAdmission rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 2), dokumentumok feltöltése
 2. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 3. Oxford Online Placement Test (ha szük­sé­ges)
 4. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 5. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 6. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 7. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 8. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 9. SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás elérése
 10. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten
   

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Nyelvi teszt
 • Bizonyítványok
  Érett­sé­gi­zet­tek­nek: utolsó 3 év vége és érett­ségi
  Érett­ségi előtt állók­nak: utolsó év félév, azelőtti 2 év vége
 • Jegytáblázat és Verification form
 • Meghatalmazás
* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánaltkérés hivatalos fordításra

Mesterképzés információ

Motivációs levél

A Dániába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön, egy A4-es oldal­nyi leve­let kell csa­tolni PDF-ben. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Dániát, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért Te vagy a leg­jobb válasz­tás. Álta­lá­nos hiba, hogy a diá­kok elfe­lej­tik meg­em­lí­teni a közép­is­kola alatt tel­je­sí­tett köte­lező köz­szol­gá­la­tot, pedig ez egy nagyon fon­tos mér­földkő lehet az elbí­rá­lás­kor. Érde­mes pár­hu­za­mot vonni az ott tel­je­sí­tett mun­ka­kör és a meg­je­lölt kép­zés között, ezzel is erő­sítve a moti­vá­ciót.

A moti­vá­ciós leve­let mun­ka­tár­sa­ink átol­vas­sák, és javas­la­tot tesz­nek javí­tásra, ha indo­kolt. Ettől füg­get­le­nül érde­mes meg­mu­tatni egy angol tanár­nak is a leadás előtt.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

A Business Academy Aarhus az alábbi űrlapon kéri a motivációs levelet, a megadott kérdésekre válaszolva, PDF-ben.

Motivációs levél segéd­let és útmu­ta­tás

 

Nyelvvizsga vagy nyelvi teszt

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE) illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Ha nem ren­del­ke­zel elfo­ga­dott nyelv­vizs­gá­val, a SCEDA & StudyGuide-nál külön díj meg­fi­ze­tése nél­kül meg­sze­rez­he­ted az elfo­ga­dott Oxford Online Placement Test tanú­sít­ványt, mely kiváltja a nyelv­vizs­gát. Ezt a tesz­tet három­szor lehet meg­pró­bálni, az ered­ményt pedig azon­nal meg­tu­dod.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5 TOEFL 83 pont Cambridge Advanced C

Még több infor­má­ció a nyelvi tesztről, idő­pon­tok és regiszt­rá­ció

 

Jegytáblázat

A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vá­nyok és az érett­ségi for­dí­tá­sára szol­gál. Ennek hasz­ná­la­tá­val elke­rül­hető a hiva­ta­los for­dí­tás. A leg­több dániai intéz­mény kér jegy­táb­lá­za­tot és Verification form-ot is. A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vány angol nyelvű ver­zi­ója, a Verification form pedig az óra­szá­mok iga­zo­lá­sára szol­gál, for­mája intéz­mé­nyen­ként eltér.

Mind a két doku­men­tu­mot a bizo­nyít­vány­ban sze­replő ada­tok­kal kell kitöl­teni az utolsó 3 év alap­ján. Ha még nem érett­sé­giz­tél, az óra­szá­mok­hoz az utolsó év tel­jes óra­szá­mait kell beírni és a fél­éves ered­ményt. Ha már ren­del­ke­zel érett­sé­gi­vel, az utolsó évben is az év végi ered­mény kell (írd át a Half term-et End of year-re), illetve az érett­ségi is a GCSE rész­hez.

Az Aarhus University mind a négy év eredményeit kéri, ezért az oda tartozó jegytáblázat 4 évet tartalmaz.

A tan­tár­gyak a jegy­táb­lá­zat­ban pél­dák, nyu­god­tan írd át őket a bizo­nyít­vá­nyod­ban sze­replőkre. Mind a két doku­men­tu­mot az isko­lád tit­kár­sá­gán kell kitöl­tés után hite­le­sí­teni pecsét­tel és alá­írás­sal.

Dániai intézmény
Verification form
Jegytáblázat
University College of Northern Denmark (UCN) UCN  Jegytáblázat 
Lillebaelt University College (UCL) UCL Jegytáblázat 
Business Academy Aarhus (BAA) BAA Jegytáblázat  
Dania University of Applied Sciences Dania Jegytáblázat  
Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) ZIBAT Jegytáblázat  
Aarhus University (AU) – min­d a 4 év kell! AU Hivatalos fordítás
VIA University College VIA UC Jegytáblázat 
University of Southern Denmark SDU Hivatalos fordítás
Absalon unviersity College Absalon Jegytáblázat 

A University of Southern Denmark (SDU) csak hivatalos fordítást fogad el. A középiskola mind a 4 évéről kellenek a bizonyítványok és a fordítások. Ha még nem érettségiztél, a 12. féléves bizonyítványod és annak fordítása szükséges. Küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat a forditas@studyguide.eu címre és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk! A fordítás mellett szükség van a verification formra is az óraszámok igazolására ha még nincs érettségid.

A VIA alábbi képzéseire kell egy a tanult matematika témaköröket igazoló lap is. Ezt szintén a középiskolával kell hitelesíteni. A szakra kattintva letölthető a hozzá illő űrlap.

Szakok: Software Technology Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Supply Engineering, Material Science Engineering

 

Ha a VIA Design, Technology and Business kép­zé­sére jelent­ke­zel, szük­ség van egy spe­ci­a­li­zá­ciós űrlapra is.

A VIA design kép­zé­se­ire mel­lé­kelni kell a fel­vé­teli vizs­gát is kitöltve, amely már­cius 16-án kerül kiadásra és itt érhető el: VIA Design vizsga

A vizsga elkül­dé­sére 2 hét áll ren­del­ke­zésre, ezt küldd el ápri­lis 1-ig az info@sceda.eu címre. Ha több spe­ci­a­li­zá­ciót jelölsz, mind­egyikre külön teszt van, min­det ki kell töl­teni.

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Attól függően, hogy melyik egye­te­mekre jelent­ke­zel, külön­böz­het a meg­ha­tal­ma­zás. Alapvetően két féle nyom­tat­vány léte­zik, ha több intéz­ménybe jelent­ke­zel, elő­for­dul­hat, hogy mind a kettőre szük­ség van. Nyomtasd ki a meg­fe­lelőt, töltsd ki, dátu­mozd, és írd alá. A CPR szám részt hagyd üre­sen, a táb­lá­zatba írd be, hogy mely egye­te­mek mely szak­jait sze­ret­néd meg­je­lölni. Az admis­sion area number-t meg­ta­lá­lod a UniversityAdmission olda­lán a szakra kat­tintva a course code-nál. A Standby opciót NE jelöld be.

Dániai intézmény
University College of Northern Denmark (UCN)
Lillebaelt University College (UCL)
Business Academy Aarhus (BAA)
Dania University of Applied Sciences
University of Southern Denmark (SDU)
Aarhus University (AU)
Absalon University College
Meghatalmazás ezek­hez az intéz­mé­nyek­hez

 

 

 

 

 

 

VIA University College
VIA TEKO
Meghatalmazás ezekhez az intézményekhez

 

 

 

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT)
Meghatalmazás ezekhez a ZIBAT-hoz

 

 

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eurend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal - Hivatalos nyom­tat­vány 
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató ).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

 • Összes AP illetve BA prog­ram: Március 10.
 • Keresztféléves kép­zé­sek: Október 15. / December 1.
 • Top-Up BA prog­ra­mok és utó­la­gos jelent­ke­zés: Július 5.

FIGYELEM! A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek fel­té­te­le­sen elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek, azon­ban a kése­del­mes jelent­ke­zé­sek váró­lis­tára kerül­nek, és csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon!


Signature Page-ek kikül­dése és elkül­dése

A dániai felsőok­ta­tásba tör­ténő jelent­ke­zés során egy úgy­ne­ve­zett Signature Page kon­fir­máló lapot kell alá­írva, online elkül­deni az intéz­mé­nyek szá­mára, mellyel fel­ha­tal­maz­zuk őket a jelent­ke­zési doku­men­tu­ma­ink meg­te­kin­té­sére. Enélkül a lap nél­kül a jelent­ke­zés érvény­te­len!

Signature Page–ek rend­sze­rünk által kerül­nek kikül­désre arra az e-mail címre, amit a jelent­kező a UniversityAdmission.eu rend­szerbe tör­ténő regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott.

Ezután a papírt ki kell nyom­tatni, alá­írni, ráírni, hogy SCEDA, és vissza­kül­deni nekünk amint lehet, de min­den­kép­pen a jelent­ke­zési határidő előtt.

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Dániai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A csomagrendelés után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben. StudyGuide szolgátatások, csomagok, árak

ONLINE JELENTKEZÉS