Jelentkezési információk Dánia

Jelentkezési információk Dánia

Hogy kell a dán felsőoktatásba jelentkezni? Milyen dokumentumok szükségesek?

Jelentkezési információk Dánia


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Ingyenes konzultáció
 2. Szakok kiválasztása (max. 6)
 3. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 4. Felvételi terv elkészítése
 5. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 6. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 7. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 8. Workshopok, nyelvi felkészítők
 9. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 10. Pre-Departure Meeting Budapesten
   

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez
(bővebb információ és minták elérhetőek konzultáción)

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Óraszámok
 • Bizonyítványok
 • Verification form
 • Meghatalmazás
* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánaltkérés hivatalos fordításra

Mesterképzések partnerintézményeinknél: 

Motivációs levél

A Dániába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön levél kell.. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Dániát, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért Te vagy a leg­jobb válasz­tás.

A moti­vá­ciós leve­let angol szaktanárunk átolvassa és javaslatot tesz a javításra.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

 

Nyelvvizsga vagy óraszámok

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE) illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Több intézmény, ugyanakkor elfogadja az angol óraszámokat a középiskolai tanulmányokból, így nem feltétlenül kell nyelvvizsga. Ezzel kapcsolatban kérd kollégáink segítségét.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5 TOEFL 83 pont Cambridge Advanced C

 

Verification form

A dán alapképzésekre történő jelentkezés elbírálásában döntő szerepet játszanak a középiskolai óraszámok, amelyeket ezzel a dokumentummal tudsz leigazolni. Minden intézmény más és más formátumot kér, mintát természetesen tudunk biztosítani a jelentkezési tervben.

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Attól függően, hogy melyik egye­te­mekre jelent­ke­zel, külön­böz­het a meg­ha­tal­ma­zás. Alapvetően két féle nyom­tat­vány léte­zik, ha több intéz­ménybe jelent­ke­zel, elő­for­dul­hat, hogy mind a kettőre szük­ség van. Nyomtasd ki a meg­fe­lelőt, töltsd ki, dátu­mozd, és írd alá. A CPR szám részt hagyd üre­sen, a táb­lá­zatba írd be, hogy mely egye­te­mek mely szak­jait sze­ret­néd meg­je­lölni. 

Dániai intézmény
Business Academy Aarhus (BAA)
University of Southern Denmark (SDU)
Aarhus University (AU)
Absalon University College
Meghatalmazás ezek­hez az intéz­mé­nyek­hez

 

 

 

 

 

 


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

Jelentkezési határidők:

 • Összes AP illetve BA prog­ram: Március 10.
 • Keresztféléves kép­zé­sek: Október 15. / December 1.
 • Top-Up BA prog­ra­mok és utó­la­gos jelent­ke­zés: Július 5.

Signature Page-ek kikül­dése és elkül­dése

A dániai felsőok­ta­tásba tör­ténő jelent­ke­zés során egy úgy­ne­ve­zett Signature Page kon­fir­máló lapot kell alá­írva, online elkül­deni az intéz­mé­nyek szá­mára, mellyel fel­ha­tal­maz­zuk őket a jelent­ke­zési doku­men­tu­ma­ink meg­te­kin­té­sére. Enélkül a lap nél­kül a jelent­ke­zés érvény­te­len!

Signature Page–ek rend­sze­rünk által kerül­nek kikül­désre arra az e-mail címre, amit a jelent­kező a jelentkezési terv megírásakor megadott.

Ezután a papírt ki kell nyom­tatni, alá­írni, és vissza­kül­deni nekünk amint lehet, de min­den­kép­pen a jelent­ke­zési határidő előtt.

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­j infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi veled a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gedre lehes­sen.