Jelentkezési információk Dánia

Jelentkezési információk Dánia

Hogy kell a dán felsőoktatásba jelentkezni? Milyen dokumentumok szükségesek?

Jelentkezési információk Dánia


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Ingyenes konzultáció
 2. Online Jelentkezés a UniversityAdmission rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 2), dokumentumok feltöltése
 3. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 4. Felvételi terv elkészítése
 5. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 6. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 7. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 8. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 9. Workshopok, nyelvi felkészítők
 10. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 11. Pre-Departure Meeting Budapesten
   

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez
(bővebb információ és minták elérhetőek konzultáción)

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga / Óraszámok
 • Bizonyítványok
 • Jegytáblázat és Verification form
 • Meghatalmazás
* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánaltkérés hivatalos fordításra

Mesterképzés információ

Motivációs levél

A Dániába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön levél kell.. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Dániát, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért Te vagy a leg­jobb válasz­tás.

A moti­vá­ciós leve­let angol szaktanárunk átolvassa és javaslatot tesz a javításra.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

 

Nyelvvizsga vagy óraszámok

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE) illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Több intézmény, ugyanakkor elfogadja az angol óraszámokat a középiskolai tanulmányokból, így nem feltétlenül kell nyelvvizsga. Ezzel kapcsolatban kérd kollégáink segítségét.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5 TOEFL 83 pont Cambridge Advanced C

 

Jegytáblázat és Verification form

A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vá­nyok és az érett­ségi for­dí­tá­sára szol­gál. Ennek hasz­ná­la­tá­val elke­rül­hető a hiva­ta­los for­dí­tás. A leg­több dániai intéz­mény kér jegy­táb­lá­za­tot és Verification form-ot is. A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vány angol nyelvű ver­zi­ója, a Verification form pedig az óra­szá­mok iga­zo­lá­sára szol­gál, for­mája intéz­mé­nyen­ként eltér.

Mind a két doku­men­tu­mot a bizo­nyít­vány­ban sze­replő ada­tok­kal kell kitöl­teni az utolsó 3 év alap­ján. Ha még nem érett­sé­giz­tél, az óra­szá­mok­hoz az utolsó év tel­jes óra­szá­mait kell beírni és a fél­éves ered­ményt. Ha már ren­del­ke­zel érett­sé­gi­vel, az utolsó évben is az év végi ered­mény kell (írd át a Half term-et End of year-re), illetve az érett­ségi is a GCSE rész­hez.

A doku­men­tu­mokat az isko­lád tit­kár­sá­gán kell kitöl­tés után hite­le­sí­teni pecsét­tel és alá­írás­sal.

A University of Southern Denmark (SDU) és az Aarhus University csak hivatalos fordítást fogad el. A középiskola mind a 4 évéről kellenek a bizonyítványok és a fordítások, melyben tudunk segíteni.  A fordítás mellett szükség van a verification formra is az óraszámok igazolására ha még nincs érettségid.

Mintát mindkét dokumentumra biztosítunk a jelentkezés folyamán.

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Attól függően, hogy melyik egye­te­mekre jelent­ke­zel, külön­böz­het a meg­ha­tal­ma­zás. Alapvetően két féle nyom­tat­vány léte­zik, ha több intéz­ménybe jelent­ke­zel, elő­for­dul­hat, hogy mind a kettőre szük­ség van. Nyomtasd ki a meg­fe­lelőt, töltsd ki, dátu­mozd, és írd alá. A CPR szám részt hagyd üre­sen, a táb­lá­zatba írd be, hogy mely egye­te­mek mely szak­jait sze­ret­néd meg­je­lölni. Az admis­sion area number-t meg­ta­lá­lod a UniversityAdmission olda­lán a szakra kat­tintva a course code-nál. A Standby opciót NE jelöld be.

Dániai intézmény
Business Academy Aarhus (BAA)
University of Southern Denmark (SDU)
Aarhus University (AU)
Absalon University College
Meghatalmazás ezek­hez az intéz­mé­nyek­hez

 

 

 

 

 

 

VIA University College
VIA TEKO
Meghatalmazás ezekhez az intézményekhez

 

 

 

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eurend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató ).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

 • Összes AP illetve BA prog­ram: Március 10.
 • Keresztféléves kép­zé­sek: Október 15. / December 1.
 • Top-Up BA prog­ra­mok és utó­la­gos jelent­ke­zés: Július 5.

Signature Page-ek kikül­dése és elkül­dése

A dániai felsőok­ta­tásba tör­ténő jelent­ke­zés során egy úgy­ne­ve­zett Signature Page kon­fir­máló lapot kell alá­írva, online elkül­deni az intéz­mé­nyek szá­mára, mellyel fel­ha­tal­maz­zuk őket a jelent­ke­zési doku­men­tu­ma­ink meg­te­kin­té­sére. Enélkül a lap nél­kül a jelent­ke­zés érvény­te­len!

Signature Page–ek rend­sze­rünk által kerül­nek kikül­désre arra az e-mail címre, amit a jelent­kező a UniversityAdmission.eu rend­szerbe tör­ténő regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott.

Ezután a papírt ki kell nyom­tatni, alá­írni, ráírni, hogy SCEDA, és vissza­kül­deni nekünk amint lehet, de min­den­kép­pen a jelent­ke­zési határidő előtt.

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Dániai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A csomagrendelés után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en, és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben. StudyGuide szolgátatások, csomagok, árak

ONLINE JELENTKEZÉS