Jelentkezési információk Hollandia

Jelentkezési információk Hollandia

Szeretnél a szélmalmok, biciklik és féktelen bulik országában élni és tanulni? Semmi akadálya!

Jelentkezési információk Hollandia


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Ingyenes konzultáció
 2. Szakok kiválasztása (max. 6)
 3. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 4. Felvételi terv elkészítése
 5. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 6. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 7. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 8. Workshopok, nyelvi felkészítők
 9. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 10. Pre-Departure Meeting Budapesten
 

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga (kiváltható angol érettségivel)
 • Bizonyítványok
 • Transcript / hivatalos fordítás
 • Meghatalmazás
 • Graduation Statement
   
* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánlatkérés hivatalos fordításra
 

Motivációs levél

A Hollandiába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. A motivációs levél számít a felvételi elbírálásakor, ezért érdemes azt jól megírni.

Magának a levélnek tartalmaznia kell, hogy miért Hollandiát, miért ezt az egyetemet és miért ezt a szakot választottad. Továbbá érdemes arra is kitérni, hogy az egyetem számára miért te vagy a legjobb választás.

A moti­vá­ciós leve­let angol szaktanárunk átolvassa és javaslatot tesz a javításra..

Elérhető segédletünk, mely pontról pontra leírja, hogy mit érdemes belevenni.

 

Nyelvvizsga vagy nyelvi teszt

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE), illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Ugyanakkor, bizonyos holland egyetemek elfogadják az angol érettségit a nyelvvizsga bizonyítékaként alapképzéseknél (BA, BSc).

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS - Academic 6.0 - 6.5
TOEFL 80-85 pont
Cambridge Advanced (CAE) C1

Érettségi, Bizonyítványok és fordítás

A jelentkezéshez szükségesek a középiskolai bizonyítványok és azok hivatalos fordítása, amiben tudunk segíteni.

 

Graduation Statement

Érettségi előtt az intézmények különböző formátumú graduation statementeket kérnek, melyek tartalmazzák az érettsági tárgyakat, várható jegyeket és szinteket. Ehhez, a megfelelő mintákat biztosítjuk. 

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni PDF-ként a jelent­ke­zé­sed­hez a személyes tárhelyedre. Ha több intézménybe jelentkezel, lehetséges, hogy mind a két fajta meghatalmazásra szükség lesz.

Egyetemek
Hague UAS, NHL Stenden, Avans, Rotterdam Business School, Van Hall Larenstein, Fontys, Hanze, HZ, Saxion Minden más holland egyetem
Meghatalmazás Meghatalmazás

 


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

Jelentkezési határidő:

 • Május 1.
   

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.