Jelentkezési információk Hollandia

Jelentkezési információk Hollandia

Szeretnél a szélmalmok, biciklik és féktelen bulik országában élni és tanulni? Semmi akadálya!

Jelentkezési információk Hollandia


A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés a UniversityAdmission rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 2), dokumentumok feltöltése
 2. Csomag és szolgáltatások kiválasztása
 3. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 4. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 5. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézményhez (bizonyos intézményeket postán kell eljuttatni a dokumentumokat, melyet csak Te tehetsz meg, ebben segítünk)
 6. Válasz a felsőok­ta­tási intézménytől
 7. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten
 

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

 • Személyi iga­zol­vány / útle­vél
 • Motivációs levél
 • Nyelvvizsga (kiváltható angol érettségivel)
 • Bizonyítványok
  Érett­sé­gi­zet­tek­nek: minden év vége és érett­ségi
  Érett­ségi előtt állók­nak: utolsó év félév, azelőtti miden év vége
 • Transcript / Jegytáblázat – bizonyítvány angol fordítása (12. félév is, ha még nincs érettségid)
 • Meghatalmazás
 • Graduation Statement (ha még nem érettséigiztél)
   
* Hivatalos fordítás: küldd el a fordítani kívánt dokumentumokat online és a piaci árnál kedvezőbb ajánlattal jelentkezünk.
Online árajánlatkérés hivatalos fordításra
 

Motivációs levél

A Hollandiába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön levelet kell írni, ami max. egy A4-es oldal terjedelmű lehet. Ezt PDF-ként kell feltölteni a UniversityAdmission rendszerbe. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Hollandiát, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért Te vagy a leg­jobb válasz­tás. Álta­lá­nos hiba, hogy a diá­kok elfe­lej­tik meg­em­lí­teni a közép­is­kola alatt tel­je­sí­tett köte­lező köz­szol­gá­la­tot, pedig ez egy nagyon fon­tos mér­földkő lehet az elbí­rá­lás­kor. Érde­mes pár­hu­za­mot vonni az ott tel­je­sí­tett mun­ka­kör és a meg­je­lölt kép­zés között, ezzel is erő­sítve a moti­vá­ciót.

A moti­vá­ciós leve­let mun­ka­tár­sa­ink átol­vas­sák, és javas­la­tot tesz­nek javí­tásra, ha indo­kolt. Ettől füg­get­le­nül érde­mes meg­mu­tatni egy angol tanár­nak is a leadás előtt.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

Motivációs levél segéd­let és útmu­ta­tás

 

Nyelvvizsga vagy nyelvi teszt

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTS, TOEFL vagy CAE), illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Ugyanakkor, a holland egyetemek elfogadják az angol érettségit a nyelvvizsga bizonyítékaként alapképzéseknél (BA, BSc).

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS - Academic 6.0 - 6.5
TOEFL 83 pont
Cambridge Advanced (CAE) C


A nyelvvizsgákon elvárt szintek szakonként és egyetemenként változhatnak, így ellenőrizd le a UniversityAdmission rendszerben, hogy a kiszemelt szakhoz mi a pontos elvárás.

Érettségi, Bizonyítványok és fordítás

Ha már érettségiztél

Az érettségit eredetiben is fel kell tölteni, illetve szükség van hivatalos fordításra is, melyet bármely fordítóirodában meg tudsz szerezni, viszont fontos, hogy legyen rajta fordítói pecsét. Ugyanez vonatkozik az év végi bizonyítványokra is.

Ha még nem érettségiztél

Ha még nem érettségiztél, a legtöbb intézmény kér egy előzetes dokumentumot az érettségidről (Enrolment Statement), hogy milyen tárgyakból és milyen szinten fogod őket letenni. Ezt a lapot kitöltés után a középiskoláddal kell hitelesíttetned.

Ezeken kívül, minden esetben szükség van az eredeti, év végi bizonyítványokra és azok fordítására, melyet szintén fordítóiroda tud hitelesíteni, pecséttel. Ez a dokumentum arra szolgál, hogy az érettségi előtt állók tudják informálni az egyetemet arról, hogy miből és milyen szinten fognak érettségit tenni. Kinyomtatás után a középiskoláddal kell hitelesíttetni, miután kitöltötted. A különböző intézmények más-más formátumban kérhetik a dokumentumot, kattints az egyetem nevére és használd az odaillőt.

Ha több egyetemre jelentkezel és a két egyetemnek ugyanaz a formátum kell, elég csak egyszer kitölteni. Ha különbözőeket használnak, szükség lesz mind a kettőre. Ha a kiválasztott egyetem nincs a listán a partner egyetemeink közül, akkor oda nem kell ez a nyomtatvány.

Holland egyetemek Enrolment Statement
The Hague University of Applied Sciences Enrolment Statement THUAS
Rotterdam Business School Enrolment Statement RBS
Bármely más holland partneregyetem Enrolment Statement - Általános

 

 

 

 

 

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges, hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak Neked kell alá­írni és fel­töl­teni PDF-ként a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe. Ha több intézménybe jelentkezel, lehetséges, hogy mind a két fajta meghatalmazásra szükség lesz.

Egyetemek
Hague UAS, NHL Stenden, Avans, Rotterdam Business School, Van Hall Larenstein, Fontys, Hanze, HZ, Saxion Minden más holland egyetem
Meghatalmazás Meghatalmazás

 

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

 • Másolat az összes eddig meg­szer­zett egyéb extra vég­zett­sé­get (érett­sé­gin kívül) iga­zoló okle­ve­lekről, bizo­nyít­vá­nyok­ról, egyéb hiva­ta­los okira­tok­ról.
 • Dokumentum az eddigi mun­ka­ta­pasz­ta­la­tok­kal, refe­ren­ci­á­ik­kal
 • Dokumentáció min­den egyéb olyan tevé­keny­ségről, amely kap­cso­ló­dik a tan­terv­hez, szak­hoz

A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!
 

Jelentkezési határidő:

 • Április 1.
   

Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel, illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Hollandiai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen.

Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS