Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Előadás Regisztráció

Várunk sze­re­tet­tel ingye­nes előa­dá­sainkra, melye­ken Európa leg­el­is­mer­tebb, kiemel­kedően tel­je­sítő felsőok­ta­tási rend­sze­reit mutat­juk be. A budapesti előa­dá­sok egy-más­fél órá­sak, és érin­tik a dán, angol, hol­land, walesi és svéd felsőok­ta­tási rend­sze­re­ket, jelent­ke­zési módo­kat és elér­hető kép­zé­se­ket, sza­ko­kat. Az előa­dá­sok után lehető­ség van kér­dezni és taná­csot kérni a pre­zen­tá­ci­ó­kat tartó okta­tási szakértőinktől és ven­dé­gelőa­dó­ink­tól.

A Scandinavian Education Agency és a Study Guide által több mint 60 intéz­mény 8 500 kép­zése érhető el Európa szerte! Képzéseink lefe­dik az üzleti, gaz­da­sági, IT, mér­nöki, humán és ren­ge­teg más kép­zési terü­le­te­ket. Gyere el és infor­má­lódj lehető­sé­ge­idről!

A ren­dez­vé­nyen való rész­vé­tel INGYENES, azon­ban elő­ze­tes REGISZTRÁCIÓ szük­sé­ges.

Budapesti hely­szí­nek: Soter Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. – TÉRKÉP

Ha veled tartanak barátaid vagy szüleid is, nekik is szükséges a feliratkozás, hogy a helyüket biztosítani tudjuk!

Előadás regisztráció

 

Megerősítés

 


Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!