Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Hollandiai jelentkezés

A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

  1. Online Jelentkezés a UniversityAdmission  rend­sze­rébe
    Szakok kiválasztása (max. 2), dokumentumok feltöltése
  2. Kaució befi­ze­tése
  3. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
  4. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
  5. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézményhez (bizonyos intézményekhet postán kell eljuttatni a dokumentumokat, melyet csak te tehetsz meg, ebben segítünk)
  6. Válasz a felsőok­ta­tási intézménytől
  7. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten

 

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

Motivációs levél

A Hollandiába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön levelet kell írni, ami max. egy A4-es oldal terjedelmű lehet. Ezt PDF-ként kell feltölteni a UniversityAdmission rendszerbe. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Hollandiát, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért te vagy a leg­jobb válasz­tás. Álta­lá­nos hiba, hogy a diá­kok elfe­lej­tik meg­em­lí­teni a közép­is­kola alatt tel­je­sí­tett köte­lező köz­szol­gá­la­tot, pedig ez egy nagyon fon­tos mér­földkő lehet az elbí­rá­lás­kor. Érde­mes pár­hu­za­mot vonni az ott tel­je­sí­tett mun­ka­kör és a meg­je­lölt kép­zés között, ezzel is erő­sítve a moti­vá­ciót.

A moti­vá­ciós leve­let mun­ka­tár­sa­ink átol­vas­sák és javas­la­tot tesz­nek javí­tásra, ha indo­kolt. Ettől füg­get­le­nül érde­mes meg­mu­tatni egy angol tanár­nak is a leadás előtt.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

Motivációs levél segéd­let és útmu­ta­tás

Nyelvvizsga

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTSTOEFL vagy CAE) illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Ugyanakkor a a holland egyetemek elfogadják az emelt angol érettségit (amennyiben 5-ös) a nyelvvizsga bizonyítékaként alapképzéseknél (BA, BSc).

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.0-6.5                 TOEFL 83 pont             Cambridge Advanced C

A nyelvvizsgákon elvárt szintek szakonként és egyetemenként változhatnak, így ellenőrizd le a UniversityAdmission rendszerben hogy a kiszemelt szakhoz mi a pontos elvárás.

Érettségi, Bizonyítványok és fordítás

Az érettségit eredetiben is fel kell tölteni, illetve szükség van hivatalos fordításra is, melyet bármely fordítóirodában meg tudsz szerezni.

Ha még nem érettségiztél, elég az eddigi bizonyítványokat elküldeni beleértve az utolsó év félévének eredményeit, és a jegytáblázatot. Az érettségi ebben az esetben utólag pótolható.

Ha már érettségiztél, szükség van az év végi bizonyítványaidra, a jegytáblázatra és az érettségid eredeti és fordított változataira is a jelentkezés leadásakor.

A jegytáblázat a bizonyítványok fordításaként funkcionál, ilyen formán csak az érettségiről kell majd hivatalos fordítás. A jegytáblázatot az év végi bizonyítványok alapján kell kitölteni és hitelesíttetni a középiskoláddal (pecsét, aláírás). Ha még nincs érettségid, az utolsó év első félévi eredményei is kellenek.

Jegytáblázat

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak neked kell alá­írni és fel­töl­teni PDF-ként a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Meghatalmazás nyomtatvány

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidő:


Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Hollandiai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen.

Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!