Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

Dániai jelentkezés

A jelent­ke­zés menete (idő­rend­ben)

 1. Online Jelentkezés a UniversityAdmission  rend­sze­rébe
  Szakok kiválasztása (max. 3), dokumentumok feltöltése
 2. Kaució befi­ze­tése
 3. Oxford Online Placement Test (ha szük­sé­ges)
 4. UniversityAdmission jelentkezés véglegesítése (SUBMIT)
 5. Munkatársaink ellenőrzik a teljes jelentkezési anyagot, a motivációs levelet angol tanár is átolvassa
 6. Továbbítjuk a jelentkezést a megjelölt intézmények felé
 7. Signature Page(k) kikül­dése és elkül­dése
 8. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
 9. SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás elérése
 10. Final Briefing ren­dez­vény Budapesten

 

Dokumentumok, melyek szük­sé­ge­sek a jelent­ke­zés­hez

Motivációs levél

A Dániába való jelent­ke­zés­kor nagyon fon­tos a moti­vá­ciós levél. Minden meg­je­lölt szakra külön, egy A4-es oldal­nyi leve­let kell csa­tolni PDF-ben. A moti­vá­ciós levél szá­mít a fel­vé­teli elbí­rá­lá­sa­kor, ezért érde­mes azt jól meg­írni.

Magának a levél­nek tar­tal­maz­nia kell, hogy miért Dániát, miért ezt az egye­te­met és miért ezt a sza­kot válasz­tot­tad. Továbbá érde­mes arra is kitérni, hogy az egye­tem szá­mára miért te vagy a leg­jobb válasz­tás. Álta­lá­nos hiba, hogy a diá­kok elfe­lej­tik meg­em­lí­teni a közép­is­kola alatt tel­je­sí­tett köte­lező köz­szol­gá­la­tot, pedig ez egy nagyon fon­tos mér­földkő lehet az elbí­rá­lás­kor. Érde­mes pár­hu­za­mot vonni az ott tel­je­sí­tett mun­ka­kör és a meg­je­lölt kép­zés között, ezzel is erő­sítve a moti­vá­ciót.

A moti­vá­ciós leve­let mun­ka­tár­sa­ink átol­vas­sák és javas­la­tot tesz­nek javí­tásra, ha indo­kolt. Ettől füg­get­le­nül érde­mes meg­mu­tatni egy angol tanár­nak is a leadás előtt.

Elérhető segéd­le­tünk, mely pont­ról pontra leírja, hogy mit érde­mes bele­venni.

Motivációs levél segéd­let és útmu­ta­tás

Nyelvvizsga vagy nyelvi teszt

A fel­vé­te­li­nél továbbá szá­mít a nyelv­vizsga (IELTSTOEFL vagy CAE) illetve a nyelvi teszt meg­léte és szintje. Ha nem ren­del­ke­zel elfo­ga­dott nyelv­vizs­gá­val, a SCEDA & StudyGuide-nál külön díj meg­fi­ze­tése nél­kül meg­sze­rez­he­ted az elfo­ga­dott Oxford Online Placement Test tanú­sít­ványt, mely kiváltja a nyelv­vizs­gát. Ezt a tesz­tet három­szor lehet meg­pró­bálni, az ered­ményt pedig azon­nal meg­tu­dod.

A nyelv­vizs­gá­kon elvárt szin­tek:

IELTS Academic 6.5                 TOEFL 83 pont             Cambridge Advanced C

Még több infor­má­ció a nyelvi tesztről, idő­pon­tok és regiszt­rá­ció

Jegytáblázat

A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vá­nyok és az érett­ségi for­dí­tá­sára szol­gál. Ennek hasz­ná­la­tá­val elke­rül­hető a hiva­ta­los for­dí­tás. A leg­több dániai intéz­mény kér jegy­táb­lá­za­tot és Verification form-ot is. A jegy­táb­lá­zat a bizo­nyít­vány angol nyelvű ver­zi­ója, a Verification form pedig az óra­szá­mok iga­zo­lá­sára szol­gál, for­mája intéz­mé­nyen­ként eltér.

Mind a két doku­men­tu­mot a bizo­nyít­vány­ban sze­replő ada­tok­kal kell kitöl­teni az utolsó 3 év alap­ján. Ha még nem érett­sé­giz­tél, az óra­szá­mok­hoz az utolsó év tel­jes óra­szá­mait kell beírni és a fél­éves ered­ményt. Ha már ren­del­ke­zel érett­sé­gi­vel, az utolsó évben is az év végi ered­mény kell (írd át a Half term-et End of year-re), illetve az érett­ségi is a GCSE rész­hez.

Az Aarhus University mind a négy év eredményeit kéri, ezért az oda tartozó jegytáblázat 4 évet tartalmaz.

A tan­tár­gyak a jegy­táb­lá­zat­ban pél­dák, nyu­god­tan írd át őket a bizo­nyít­vá­nyod­ban sze­replőkre. Mind a két doku­men­tu­mot az isko­lád tit­kár­sá­gán kell kitöl­tés után hite­le­sí­teni pecsét­tel és alá­írás­sal.

Verification form Jegytáblázat
University College of Northern Denmark (UCN) UCN Jegytáblázat
Lillebaelt University College (UCL) Jegytáblázat
Business Academy Aarhus (BAA) BAA Jegytáblázat
Dania University of Applied Sciences Dania Jegytáblázat
Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) Jegytáblázat
Aarhus University (AU) – min­d a 4 év kell! Jegytáblázat
VIA University College VIA UC Jegytáblázat

VIA alábbi kép­zé­se­ire kell egy a tanult mate­ma­tika téma­kö­rö­ket iga­zoló lap is. Ezt szin­tén a közép­is­ko­lá­val kell hite­le­sí­teni.

Szakok: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Supply Engineering
Matematika iga­zoló űrlap

Ha a VIA Design, Technology and Business kép­zé­sére jelent­ke­zel, szük­ség van egy spe­ci­a­li­zá­ciós űrlapra is.

VIA design kép­zé­se­ire mel­lé­kelni kell a fel­vé­teli vizs­gát is kitöltve, amely már­cius 16-án kerül kiadásra és itt érhető el: VIA Design vizsga

A vizsga elkül­dé­sére 2 hét áll ren­del­ke­zésre, ezt küldd el ápri­lis 1-ig az info@sceda.eu címre. Ha több spe­ci­a­li­zá­ciót jelölsz, mind­egyikre külön teszt van, min­det ki kell töl­teni.

Meghatalmazás

A meg­ha­tal­ma­zás szük­sé­ges hogy el tud­junk járni a jelent­ke­zé­sed folya­mán az intéz­mény­nél, és hogy segí­teni tud­junk. Ezt csak neked kell alá­írni és fel­töl­teni a jelent­ke­zé­sed­hez a UniversityAdmission rend­szerbe.

Attól függően hogy melyik egye­te­mekre jelent­ke­zel, külön­böz­het a meg­ha­tal­ma­zás. Alapvetően két féle nyom­tat­vány léte­zik, ha több intéz­ménybe jelent­ke­zel, elő­for­dul­hat hogy mind a kettőre szük­ség van. Nyomtasd ki a meg­fe­lelőt, töltsd ki, dátu­mozd és írd alá. A CPR szám részt hagyd üre­sen, a táb­lá­zatba írd be hogy mely egye­te­mek mely szak­jait sze­ret­néd meg­je­lölni. Az admis­sion area number-t meg­ta­lá­lod a UniversityAdmission olda­lán a szakra kat­tintva a course code-nál. A Standby opciót NE jelöld be.

University College of Northern Denmark      (UCN)

Lillebaelt University College (UCL)

Business Academy Aarhus (BAA)

Dania University of Applied Sciences

Aarhus University (AU)

Meghatalmazás ezek­hez az intéz­mé­nyek­hez

VIA University College

Meghatalmazás a VIA-hoz

 

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT)

Meghatalmazás a ZIBAT-hoz

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Dokumentumok, melyek elkül­dése előnyt jelent­het a fel­vé­te­li­nél:

A doku­men­tu­mo­kat a SCEDA-nak kell továb­bí­tani, melyet mun­ka­tár­sa­ink ellenő­riz­nek, és ha szük­sé­ges, javí­tási javas­la­to­kat tesz­nek. Ez azért fon­tos, mert a jelent­ke­zési doku­men­tu­mok­ban lévő hibák kiha­tás­sal lehet­nek a fel­vé­tel sike­res­sé­gére is. Dokumentumok kül­dé­sére hasz­náld a UniversityAdmission.eu por­tá­lun­kat (UA Felhasználói Útmu­tató).

Az összes doku­men­tu­mot a UniversityAdmission.eu rend­sze­rébe kell fel­töl­teni a regiszt­rá­ciót követően!


Jelentkezési határidők:

FIGYELEM! A dán felsőok­ta­tási intéz­mé­nyek fel­té­te­le­sen elfo­gad­ják azo­kat a jelent­ke­zé­se­ket is, ame­lyek ezek után a határidők után érkez­nek, azon­ban a kése­del­mes jelent­ke­zé­sek váró­lis­tára kerül­nek, és csak akkor van lehető­ség a beke­rü­lésre, ha maradt sza­bad hely az adott sza­kon! 


Signature Page-ek kikül­dése és elkül­dése

A dániai felsőok­ta­tásba tör­ténő jelent­ke­zés során egy úgy­ne­ve­zett Signature Page kon­fir­máló lapot kell alá­írva, online elkül­deni az intéz­mé­nyek szá­mára, mellyel fel­ha­tal­maz­zuk őket a jelent­ke­zési doku­men­tu­ma­ink meg­te­kin­té­sére. Enélkül a lap nél­kül a jelent­ke­zés érvény­te­len!

Signature Page–ek rend­sze­rünk által kerül­nek kikül­désre arra az e-mail címre amit a jelent­kező a UniversityAdmission.eu rend­szerbe tör­ténő regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott.

Ezután a papírt ki kell nyom­tatni, alá­írni, ráírni hogy SCEDA és vissza­kül­deni nekünk amint lehet, de min­den­kép­pen a jelent­ke­zési határidő előtt.


Információkérés és Jelentkezés

Az infor­má­ció­ké­rés sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban, és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot, hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Dániai tovább­ta­nu­lásra való jelent­ke­zés­hez hasz­náld a UniversityAdmission.eu online rend­sze­rét, mely egy­szerű, gyors és meg­bíz­ható meg­ol­dás, hogy a jelent­ke­zés menete könnyen admi­niszt­rál­ható és nyo­mon­kö­vet­hető legyen. A jelent­ke­zés és a kau­ció befi­ze­tése után a jelent­kező­nek lehető­sége van részt venni Oxford Online Placement Test-en és sze­mély­re­sza­bott tanács­adást kapni  a jelent­ke­zési pro­ce­dú­rát illetően. Sikeres fel­vé­teli ese­tén kol­lé­gá­ink a kép­zés egész idő­tar­tama alatt ren­del­ke­zésre áll­nak az integ­rá­ciót illető kér­dé­sek­ben.

ONLINE JELENTKEZÉS

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!