Oxford Online Placement Test - Novo School - személyes alkalom

2020.01.22.


Jelentkezz a dániai partnerintézményeink által elfogadott nyelvi tesztre! Ezt Oxford Placement Testet a Novo Schoolban tartjuk budapesten. A teszten való részvétel feltétele a kaució befizetése, melyre a helyszínen is lesz lehetőség. Az Oxford tesztet összességében háromszor lehet megpróbálni, az első alkalmat érdemes még idén megpróbálni, hogy lásd hogyan néz ki a teszt, miből érdemes készülni legközelebbre ha esetleg nem sikerülne elsőre.

Az intéz­mé­nyek külön­böző pont­ha­tá­rok­tól fogad­ják el a jelent­ke­zést. A B2-es szint min­den­hol alap­kö­ve­tel­mény, de van­nak intéz­mé­nyek ahol 75 vagy 80 pont­tól tekin­tik a nyelvi tesz­tet sike­res­nek, illetve a UCN 60 perc alatt várja el a tel­je­sí­tést szem­ben a 90 perc­cel.oopt oxford placement test budapest

A nyelvi tesz­tet magas szín­vo­nalú szá­mí­tó­gép­te­rem­ben szer­vez­zük meg leg­alább 2 vizs­ga­biz­tos fel­ügye­lete mel­lett. A tesz­ten sem­mi­lyen segéd­esz­köz nem hasz­nál­ható. A jelent­kező­nek leg­alább 15 perc­cel a teszt kez­dete előtt meg kell jelen­nie a hely­szí­nen.

A NYELVI TESZT RÉSZEI:

1. szek­ció: Use of English (30 kér­dés)
1. fel­adat: Egészítse ki a mon­da­tot — válassza ki a lis­tá­ból az oda­illő szót vagy szó­össze­té­telt

2. fel­adat: A szö­veg és kép alap­ján válass­sza ki a lis­tá­ból hogy mi tör­té­nik

3. fel­adat: Egészítse ki a szö­ve­get

2. szek­ció: Listening (15 kér­dés)
A hal­lott szö­veg alap­ján válass­sza ki hogy melyik mon­dat igaz a beszél­ge­tésre.

A teszt (első és máso­dik szek­ció) kitöl­té­sére ren­del­ke­zésre álló idő: 90 vagy 60 perc
Minimálisan elfo­gad­ható pont­ha­tár: 60 pont (intézményenként eltér)
A hang­anya­go­kat két­szer van mód meg­hall­gatni.

Regisztráció a tesztre

Helyszín és időpont:

2020.01.08. - 17:00

Novo School, Budapest, Üllői út 63, 1091

Helyszín és időpont:

2020.01.22. - 17:00

Novo School