Oxford Online Placement Test - Online

2020.03.10.


Jelentkezz a dániai partnerintézményeink által elfogadott nyelvi tesztre! Ezt Oxford Placement Testet Online tartjuk. A teszten való részvétel feltétele a kaució befizetése, melyet a teszt előtt el kell utalni. Az Oxford tesztet összességében háromszor lehet megpróbálni.

oopt oxford placement test budapestAz “Online” jelö­lés­sel ellá­tott nyelvi tesz­tet ajánl­juk mind­azok­nak, akik Budapesttől távol élnek, vala­mint azok­nak, akik egyéb elfog­lalt­sá­guk miatt nem tud­nak jelen lenni a Budapesten meg­ren­de­zett nyelvi tesz­ten.

Ezt a tesz­tet min­denki az OTTHONÁBÓL írhatja meg. Technikai fel­té­tel­ként kérünk min­den­kit, ins­tal­lálja a Skype nevű app­li­ká­ciót, mely az alábbi linkről töl­tető le díj­men­te­sen.

Az online nyelvi teszt­hez szük­ség van: web­ka­me­rára, mik­ro­fonra, inter­netel­ér­hető­ségre és tele­pí­tett flash pla­yer–re a szá­mí­tó­gé­pen.

Ne feledje, a teszt meg­kez­dése előtt leg­fel­jebb 48 órá­val fel­venni part­ner­ként a “pajkoferenc” nevet!

Regisztráció a tesztre

Helyszín és időpont:

2020.03.10. - 15:00

Online - Skype