Jelentkezés Belépés INFORMÁCIÓKÉRÉS

StudyGuide Kaució és UCAS díj

A StudyGuide  kíná­la­tá­ban meg­ta­lál­ható összes kép­zésre a jelent­kezők­nek egy­szeri, 20 000 HUF-os (azaz húszezer Forintos) kau­ciót kell fizetni amely összeg köz­ve­tí­tési díj­ként is szol­gál. A befi­ze­tett kau­ció össze­gét a StudyGuide az első külföldön tel­je­sí­tett sze­mesz­ter után  tel­jes összeg­ben vissza­té­ríti.

Befizetése után a jelent­kező­nek lehető­sége van Oxford Online Placement / TESA teszten részt venni, maxi­má­li­san 3 alka­lom­mal, továbbá elér­hetőek lesz­nek szá­mára a StudyGuide infor­má­ci­ó­nyúj­tási és jelent­ke­zéskeze­lési szol­gál­ta­tá­sai.

Az Egyesült Királyságba jelentkezőknek egy 24 angol font-os (kb. 9000 ft.) plusz díjat szükséges fizetniük, mely összeg az Angol Központi Jelentkezési Rendszer regisztrációs díja. Csak egy angliai szak megjelölése esetén a díj 18 font (kb. 6700 ft). Ez az összeg nem visszaigényelhető. A UCAS díj teljes egészében az angol jelentkezési rendszerhez kerül továbbításra. A UCAS díj vissza nem térítendő.

A kaució vissza­igény­lésre feb­ruár 1 és már­cius 15 között van lehető­ség, a Kaució vissza­igény­lés lapon keresz­tül.

A külföldi sze­mesz­ter elvég­zé­sére a kau­ció befi­ze­té­sét követő 1 évben (12 hónap) van lehető­ség, mely idő­tar­tam alatt siker­te­len fel­vé­tel ese­tén lehető­ség van jelent­kezni kereszt­fél­éves kép­zé­sekre, illetve a követ­kező szep­tem­beri tan­évre is.

Az átuta­lást az online jelentkezés előtt kell intézni, melyre lehetőség van banki utalással vagy a nyelvi tesztek alkalmával készpénzben. Bizonyos ese­tek­ben a kau­ciót a nyelvi teszt során is be lehet fizetni, ezt min­dig fel­tün­tet­jük az adott vizs­ga­idő­pont­nál.

A jelentkezés akkor számít érvényesnek, amikor a kaució (+ angol regisztrációs díj) befizetésre került!

 

Átuta­lási ada­tok

Balance Universal Kft.
Unicredit Bank
10918001–00000062-58970029

FONTOS!
Meg­jegy­zés rovatba: Jelentkező neve + StudyGuide Kau­ció / Angliába: StudyGuide Kaució + Regisztrációs díj

 

Regisztráció a jelentkezési rendszerbe

A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettségel, ugyanakkor kinyitja előtted az európai felsőoktatás kapuját!

Böngéssz 13 ország 60 intézményének kínálatában és válaszd ki a számodra legmegfelelőbbeket!

Iratkozz fel Európai Felsőoktatási Hírlevelünkre!
Iratkozz fel!